Deze website maakt gebruik van cookies. Door op 'Accepteren en doorgaan' te klikken, ga je akkoord met het gebruik van alle cookies.
Koopjeshoek
Krabpaal Sofia
€ 149,00€ 219,00Normale prijs-€ 70,00 offPrijs

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Geldig vanaf 1 juni 2012.

1. Definities

Produkt: Dit zijn de artikelen die in de webshop van Pet House worden aangeboden.  Enkele voorbeelden: manden, koekjes, kattentoiletten,...

Koper: De persoon die deze webshop bezoekt en hier één of meerdere produkten aanschaft.

2. Algemeen

- De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen tussen Pet House en de klant. 

- Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing en worden andere algemene voorwaarden uitgesloten. 

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Pet House.  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Pet House.  Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

- Pet House heeft het recht om steeds aanpassingen te doen aan de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

- Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  Pet House behoudt zich het recht om de leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

- Pet House garandeert dat het geleverde produkt beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

3. Prijzen

- Alle vermelde prijzen in de webshop zijn in euro, inclusief 6% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

- Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

- De prijzen kunnen door de verkoper aangepast worden, buiten de looptijd van de aanbieding.

- Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk-en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Levering

- Levering aan huis door Pet House gebeurt uitsluitend in de nabije omgeving van Berlaar, zoals wordt weergegeven op de wesite.

- Levering kan ook door middel van een Kiala-afhaalpunt of door BPost.

- Verse diepvriesvoeding kan niet opgestuurd worden en moet afgehaald worden.

- Alle andere artikelen, die niet in de diepvries bewaard dienen te worden, kunnen opgestuurd worden mits betaling van verzendkosten. Voor meer informatie over verzendkosten, zie bij 'Versturen en retourneren'.

- Na het definitief maken van de bestelling zal Pet House de bestelling zo spoedig mogelijk opsturen, indien verzending gewenst is.

- Pet House behoudt zich het recht een bestelling te weigeren, of een bestelling incompleet uit te leveren.  De klant zal hierover een e-mail ontvangen van Pet House. Uiteraard worden eventueel te veel betaalde artikelen terugbetaald.

- Bij niet-betaling na 14 dagen heeft Pet House het recht de bestelling te annuleren.

5. Retour

- Nadat de klant de door hem bestelde produkten heeft ontvangen, heeft hij de bevoegdheid om binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het produkt de onderliggende overeenkomst met Pet House te ontbinden. De klant moet dit via e-mail aan Pet House laten weten. De klant neemt de kosten voor het terugsturen/terugbrengen van de produkten op zich.

- Pet House behoudt zich steeds het recht om geretourneerde of teruggebrachte produkten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten. Dit geldt in volgende gevallen: A. het produkt werd door de klant beschadigd B. als het vermoeden bestaat dat de produkten reeds geopend of gebruikt zijn  C. in geval van maatwerk of als het produkt een duidelijk persoonlijk karakter heeft  D. voor produkten die omwille van hun aard niet kunnen worden teruggezonden bv ivm hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

- Terugzending moet gebeuren in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijhorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

6. Garantie

- Pet House garandeert dat de produkten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

- De fabrieksgarantie van het produkt geldt. Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de koper. Uiteraard geldt deze garantie ook niet op voeding, snacks en aanverwante produkten waar geen garantie op gegeven kan worden. De garantie geldt ook niet indien de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig werden behandeld of in strijd met de gebruiksaanwijzingen. De garantie geldt ook niet als de koper nog niet betaald heeft of als een produkt door een koper zelf gerepareerd werd en/of door derden gerepareerd werd.

7. Aansprakelijkheid

- De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de door hem bestelde produkten.

- Pet House kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer het niet mogelijk is om de bestelde produkten te leveren.

- Pet House is nooit aansprakelijk voor indirecte schade aan de klant of derden, verband houdend of voortvloeiend uit het gebruik van de produkten.

- Pet House is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website.

 8. Afbeeldingen en specificaties

- Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende gewichten/afmetingen/kleuren,... op de website van Pet House gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Er wordt door Pet House echter steeds getracht de foto's zo volledig mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.

9. Overmacht

- Pet House is niet aansprakelijk als verbintenissen niet kunnen worden nageleefd als gevolg van overmacht.

- Onder overmacht worden vreemde oorzaken of omstandigheden verstaan, zoals vertraging bij toeleveranciers, wanprestatie van toeleveranciers, storingen in het internet of electriciteit, transportmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, ziekte van personeel...

- In geval van overmacht heeft Pet House het recht om zijn verplichtingen op te schorten en de overeenkomst geheel of deels te ontbinden. In geen geval is Pet House hierbij gehouden om enige boete of schadevergoedingen te betalen.

- Bij overmacht is Pet House gerechtigd het reeds geleverde of leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

10. Betaling

- Pet House biedt verschillende mogelijkheden aan om de bestelde produkten te betalen: 

     * Contant bij levering door Pet House

     * Contant bij afhaling in het afhaalmagazijn van Pet House (Stationsstraat 120, 2590 Berlaar)

     * Via overschrijving op rekeningnummer :
          Pet House - Stationsstraat 120, 2590 Berlaar
          IBAN BE97 7310 2433 5049 (KBC)
          BIC KREDBEBB 

11. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

12. Klachten

- Bij klachten kan u Pet House steeds contacteren via e-mail of telefoon.

13. Copyright

- Niets van de website mag zonder toestemming van Pet House gekopieerd of vermenigvuldigd worden

14. Bedrijfsgegevens

Pet House   (o.l.v. Haesen Jef)

Stationsstraat 120

2590 Berlaar (België)

Telefoonnummer: 0487/42.43.50

Ondernemingsnummer: BE0845.770.120

E-mail : info@pethouse.be